O nás

VOR Jihlava, zapsaný ústav je organizací, která má za sebou poměrně dlouhou historii svého rozvoje.
V roce 2015 proběhla transformace původního právního subjektu, občanského sdružení, na zapsaný ústav, jehož definice podle současné legislativy vhodně vystihuje formu činnosti, kterou se zabýváme, a to posyktování sociálních služeb.
"Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených." (§ 402 OZ)

Občanské sdružení vzniklo na podzim roku 1998 v rámci projektu MATRA II, což je Přechodný sociální program pro střední a východní Evropu financovaný holandským Ministerstvem zahraničních věcí. Občanské sdružení VOR (vzájemnost - opora - radost), bylo založeno profesionály pracujícími na poli péče o duševní zdraví z potřeby doplnit chybějící články služeb v péči o duševně nemocné. Vytváří se tak prostor ke vzniku nových chybějících druhů péče na pomezí sociální a zdravotní oblasti, které v současné době stát nezřizuje ani negarantuje.

PROČ JE TŘEBA ZŘIZOVAT SLUŽBY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Problematika péče o duševně nemocné stojí stále ještě na okraji hlubšího zájmu veřejnosti. Psychiatrie, jako regulérní součást lékařských věd, patří do nepříliš propagované a atraktivní části spektra medicínských odvětví. Přitom duševní nemoci a psychické problémy tvoří nedílnou (a možná i ne vždy vnímanou ) součást lidského života. Deprese kandiduje na přední umístění v pomyslném žebříčku nemocí jednadvacátého století. Každoročně je v okrese Jihlava invalidizováno průměrně 50 občanů pro vážné duševní obtíže. Asi desetina všech invalidizovaných jsou lidé s duševní poruchou (zdroj: OSSZ Jihlava)
KDO JE POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM SLUŽEB
Cílovou skupinou jsou lidé a jejich rodiny, kteří se z důvodu následků duševních onemocnění ocitají v sociální izolaci, nemohou rozvíjet či udržovat sociální a pracovní dovednosti, nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci, jsou znevýhodněni na trhu práce.
JAKÉ SLUŽBY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ JSOU JIŽ NABÍZENY
V našem regionu existují dva základní typy služeb: ambulantní specialisté a lůžkové zařízení. Moderní koncepce psychiatrické péče však počítá s rozvojem dalších typů služeb - takzvaných komunitních (jsou umístěny v komunitě, jdou vstříc klientovi a jsou dobře dostupné). Naše organizace si, po vzoru již fungujících nestátních a neziskových organizací působících již dlouhodobě na tomto poli v celé republice, klade za cíl takové služby zřizovat a podporovat především dlouhodobě duševně nemocné.
CO NABÍZÍME
Profesionálové, uživatelé péče a další členové Sdružení nabízejí služby, které rozvíjejí základní péči a vedou k vyšší kvalitě života duševně nemocných, prolamují jejich sociální izolaci a zmírňují stigmatizaci, zlepšují postavení duševně nemocných v komunitě a zajišťují vyšší informovanost občanské veřejnosti o problematice duševního zdraví a nemoci. Poskytované služby jsou především z oblasti sociální rehabilitace, zdravotně-sociálního poradenství, podpory bydlení, uplatnění na trhu práce, pomoci při prosazování práv a zájmů. Podporujeme vznik svépomocného hnutí uživatelů.

Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In